Головна » Файли » Файли

Метод_реком_для ДП
[ Викачати з сервера (240.0 Kb) ] 20.12.2016, 15:54

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«ЗАЛІЩИЦЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Є. ХРАПЛИВОГО»

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломного проекту

для студентів спеціальності

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЛІЩИКИ  2014

 

 

 

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для денної форми навчання спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

 

 

Укладач: Гірчак Ю.Л. викладач вищої категорії, Ткачик Т. Р. викладач спеціаліст.

Заліщики: ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. проф.
Є. Храпливого», 2014. – 30 с.  

 

 

Рецензент: к.т.н., доц. ____________________________________________

 

 

 

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії інформатики і комп’ютерних технологій. Протокол №7 від 23.01.2014р.

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………… 5

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ………………………………...  6-7

2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ …………………………………………… 8-9

3. ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ……………………………………….. 10

4. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ …………………….........11-13

5.  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ……………………14-16

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ…………………….. 17-29

7. ДОДАТКИ…………..…………………………………………………………..29-31

 

 

ВСТУП

Сучасні тенденції розвитку комп’ютерних мереж в Україні, що за темпами розвитку сягає найбільших темпів у Європі, спрямовані на підвищення якості обслуговування та технічну підтримку комп’ютерних систем в цілому, мають чи не найактуальніше завдання сьогодення у порівнянні з іншими видами діяльності людства. Адже важелі всіх інформаційно-управляючих систем і технологій знаходяться саме у комп’ютерних технологіях. Збільшення питомої ваги  автоматизації виробничих процесів також за новітніми технологіями.

Виконання дипломної роботи є заключним етапом процесу навчання. Його метою є систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань студентів та розвиток їх практичних навичок у вирішенні конкретних завдань виробництва.

Методичний посібник встановлює загальні вимоги до структури та змісту дипломних робіт молодшого спеціаліста спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». Питання проектування  комп’ютерних мереж, забезпечення  технічної підтримки та обслуговування комп’ютерних систем в цілому, вибору засобів технологічного оснащення, техніко-економічного обґрунтування та ін. викладені у даному посібнику.

Даний матеріал призначений для студентів денної форми навчання, що виконують дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», а також може бути використаний при виконанні курсових проектів з спецдисциплін.

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Виконання дипломної роботи є заключним етапом навчання студентів і має за мету підбиття підсумків навчання студента у вищому навчальному закладі та виявлення глибини знань, отриманих при освоєнні дисциплін навчального плану, ступеня їх систематизації, закріплення практичних навиків застосування цих знань при вирішенні конкретних наукових, технічних та виробничих завдань.

У процесі виконання дипломної роботи студенти демонструють отримані навики самостійної діяльності, уміння працювати з літературою, проводити техніко-економічне обґрунтування, використовувати засоби обчислювальної техніки при вирішенні поставлених завдань і питань, пов'язаних із виконанням дипломної роботи, оформляти графічну частину, а також викладати матеріал технічно грамотною мовою.

Дипломна робота повинна виявити рівень загально-технічної та спеціальної підготовки студента, знання тенденцій розвитку галузі та розробки нових технологічних процесів, створення для них автоматизованих модулів, комплексів і систем, а також рівень знань з охорони праці.

Дипломна проект є самостійною творчою роботою студента. Він вільний у виборі методів і варіантів вирішення поставлених завдань, проте несе особисту відповідальність за прийняті рішення, правильність виконаних розрахунків, якість оформлення, а також за виконання роботи у встановлений термін.

Основне завдання дипломних робіт ­­– показати конкретні шляхи і методи вдосконалення технологічних процесів на основі глибокого аналізу існуючої технології.

При розробленні технологічної частини дипломної роботи необхідною умовою є забезпечення тісного зв'язку науково-технічного змісту з питаннями економіки і законами суспільного розвитку. Автор дипломної роботи повинен виявити уміння аналізувати існуючу технологію та довести, що проектний варіант, якому віддається перевага, забезпечить у реальних виробничих умовах одержання певного економічного ефекту при заданій якості продукції чи послуги.

У дипломних роботах необхідно узагальнити досвід, накопичений на підприємствах, проаналізувати їх роботу, використати вітчизняну і зарубіжну інформацію та розробити на цій основі науково та технічно обґрунтовані рекомендації.

 

2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Теми дипломних робіт студентів спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» повинні відповідати основним напрямкам розвитку комп’ютерних систем та мереж, а саме:

- розроблення та впровадження системних технологій у комп’ютерній техніці, що забезпечують високу якість продукції, належну безвідмовність та довговічність усіх комплектуючих пристроїв, а також технологічного об’єкта в цілому;

- розроблення та впровадження ресурсоощадних, маловідходних та безвідходних моделей технологічних об’єктів у сучасному ІТ-просторі, які базуються на останніх досягненнях науки і техніки.

- вибір впровадження високоефективних засобів технологічного оснащення із застосуванням сучасних методів і засобів автоматизації інженерної праці;

- автоматизація кабеле-монтажного виду роботи;

- забезпечення норм та вимог безпеки праці.

         Теми підбирає й формулює випускова циклова комісія з урахуванням пропозицій студентів, можливостей і перспектив розвитку компаній-провайдерів, сервісних центрів та інших підприємств – баз виробничої практики, а також на основі тематики і планів науково-дослідних робіт випускової та суміжних циклових комісій.

         Традиційне формулювання теми дипломної роботи молодшого спеціаліста має вигляд: «Розроблення та техніко-економічне обґрунтування технологія реалізації проекту технологічного об’єкта або виробу». В темі терміни «технологічний об’єкт» або «виріб» не пишуть, а вказують конкретну назву, наприклад: «корпоративна мережа певного регіону», «кабельний перемотувальник» тощо.

         В кожній дипломній роботі повинен бути вирішений комплекс взаємопов’язаних технологічних, конструкторських, організаційно-управлінських, економічних завдань, а також питань охорони праці. Тематика дипломних робіт повинна створювати можливість реальних розробок з розв’язком актуальних практичних завдань для того, щоб результати роботи могли бути впровадженими у виробництво.

         Дипломну роботу може розробляти один студент (індивідуальна дипломна робота) або група студентів (комплексна дипломна робота). Вирішення питання про кількість учасників групового розроблення теми дипломної роботи здійснює кафедра та керівник на основі загальних вимог, що висуваються до дипломних робіт.

         Теми дипломних робіт затверджують наказом по коледжу, в якому також призначають керівників та консультантів.

 

 

 

Категорія: Файли | Додав: Qмери
Переглядів: 79 | Завантажень: 5 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar