Головна » Файли » Файли

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з СИСТЕМНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
20.12.2016, 16:19

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«ЗАЛІЩИЦЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Є. ХРАПЛИВОГО»

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання курсової роботи з

 

СИСТЕМНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

 

 

для студентів усіх форм навчання
напрям підготовки  6.05102 Комп’ютерна інженерія

спеціальність 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЛІЩИКИ  2015

 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи для денної форми навчання спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

 

 

Укладач: Міщук Т.В. викладач.

Заліщики: ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. проф.
Є. Храпливого», 2015. – 30 с.  

 

 

 

 

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії інформатики і комп’ютерних технологій. Протокол №__ від __.__.201_р.

 

 

 

 

Зміст

 

 

 

 

 

 

 

1.      Вступ. 4

2.      Зміст курсової роботи. 5

3.      Вимоги до оформлення роботи. 7

3.1.        Вступ.. 8

3.2.        Основна частина. 8

3.3.        Висновки.. 10

3.4.        Список використаної літератури.. 10

3.5.        Додатки.. 10

4.      Захист і оцінювання роботи. 12

4.1.        Підготовка до захисту. 12

4.2.        Порядок захисту. 12

4.3.        Критерії оцінювання курсової роботи. 13

5.      Додаток А   Зразок оформлення титульного аркуша  курсової роботи. 14

6.      Додаток Б   Приклади оформлення переліку використаної літератури. 16

7.      Додаток В Основні стандарти, що використовуються при оформленні документації та програмних продуктів  18

 

 

 

 

 

 

 

1.  Вступ

 

 

Згідно з навчальною програмою дисципліни «Системне програмування» студенти виконують курсову роботу.

Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів. Мета курсової роботи — допомогти студентові закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення дисципліни. При  виконанні курсової роботи студент поглиблює знання з фундаментальних дисциплін, засвоює методику проектування та розробки програмних продуктів, проведення експериментальних досліджень та тестувань, оволодіває вмінням вести науковий пошук, навичками співставлення результатів своїх досліджень із літературними даними, їх аналізу, узагальнення і документування, розвиває в собі творчий підхід до роботи.

Курсова робота виконується індивідуально, має носити характер самостійного дослідження, бути грамотно оформленою, відповідати державним стандартам щодо змісту та форми виконання офіційних документів. У курсовій роботі студент повинен продемонструвати уміння використовувати набуті теоретичні знання для вирішення конкретних прикладних задач. Основна мета виконання курсової роботи з системного програмування — закріплення на практиці основних принципів побудови системного програмного забезпечення та уміння використовувати наявні засоби для його розробки, тестування та супроводу. Студент повинен зуміти оцінити параметри, що випливають із поставленого завдання.

Важливим є дотримання існуючих стандартів та наявного програмного забезпечення, використання готових модулів, бібліотек, шаблонів, що не тільки скорочує час і вартість розробки, але і підвищує її якість та зменшує кількість помилок.

Результатом курсової роботи є програмний продукт (програма, бібліотека, модуль, драйвер, пакет програм тощо), представлений як у вигляді вихідного програмного коду, так і скомпільованих виконуваних файлів чи бібліотек.

2.  Зміст курсової роботи

 

Робота має бути логічно викладена і чітко структурована. Складовими частинами курсової роботи мають бути:

·         вступ;

·         основна частина;

·         висновки;

·         список використаних джерел;

·         додатки (не обов’язково).

До звіту додається диск з набором файлів, які містять текст курсової роботи, а також, в залежності від змісту роботи, можуть відображати реалізацію програмної частини курсової роботи, містити копії публікацій, нормативних документів, стандартів тощо, отриманих з відкритих джерел. На етикетці диска треба вказати тему і автора роботи.

У вступі має бути сформульована задача, яка стоїть перед студентом, виражена мета та завдання курсової роботи.

Тему курсової роботи студенту пропонує викладач, який веде дисципліну. За погодженням з викладачем студент може самостійно обрати тему курсової роботи. Неузгоджені попередньо роботи до перевірки не приймаються.

Як правило, завданням курсової роботи є розробка нового або удосконалення існуючого програмного продукту, що є частиною операційної системи, або відноситься до допоміжних системних програмних засобів, утиліт чи сервісних програм, трансляторів, компіляторів. Можлива також розробка програмних засобів, що забезпечують підтримку спеціалізованого апаратного пристрою, або пов’язані з науково-дослідною тематикою кафедри. Під програмним продуктом, що розробляється у даній курсовій роботі, розуміється програма, бібліотека, модуль, драйвер, пакет програм, що розв’язує одну або декілька конкретних задач, обслуговує пристрій, реалізує функцію операційної системи, чи певний вид сервісу.

Курсова робота виконується впродовж одного семестру та захищається під час залікової сесії. Витрати навчального часу студентів на виконання курсової роботи визначаються робочим навчальним планом. Перед виконанням курсової роботи необхідно, виходячи з теми роботи, узгодити з керівником та затвердити завдання на курсову роботу, оцінити обсяг роботи й передбачити очікувані результати, скласти план роботи, в якому вказати етапи та терміни розробки. Про результати виконання курсової роботи студент обов'язково повинен періодично звітувати перед  керівником; у випадку порушення даної вимоги та затвердженого плану, студент не допускається до захисту.

Для полегшення розробки та внесення змін у проект, підвищення якості документації бажано забезпечити достатню кількість якісних та змістовних ілюстрацій (оригінальних схема, діаграма тощо), які у порівнянні з текстовим описом є більш лаконічним та надійним способом відображення інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Файли | Додав: Qмери
Переглядів: 39 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar