Головна » Файли » Файли

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ” Надійність, діагностика та експлуатація КСМ”
20.12.2016, 16:45

Форма № Н – 3.04

 

ВП  НУБіП   України  «Заліщицький аграрний коледж   ім. Є. Храпливого»

Циклова комісія інформатики та комп’ютерних технологій

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

______________ М.В.Сопилюк  «___»_____________ 2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Надійність, діагностика та експлуатація КСМ

 

напрям підготовки  6.05102 “Комп’ютерна інженерія”

спеціальність 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

 

відділення - денне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік

 

                                                       

Робоча програма    з дисципліни

 

«Надійність, діагностика та експлуатація КСМ

»

 

для студентів

 

за напрямом підготовки 6.05102 “Комп’ютерна інженерія”

5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

 

 

Розробники: _____________Міщук Т. В.,викладач

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії  математичних та природничо-наукових дисциплін

 

 

 

Протокол від.  “____”________________20__ року № ___

 

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)____________________ (Глова Г.Р.)

                                                                                                                                                  (підпис)                           (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__  рік

 

              

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів  – 4,5

Галузь знань

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.05102 Комп’ютерна інженерія

Модулів – 4

Спеціальність 5,05010201”Обслуговування комп’ютерних систем і мереж ”

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Загальна кількість годин - 162

Семестр

7-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«Молодший спеціаліст»

24 год.

34 год.

Практичні, семінарські

0год.

0год.

Лабораторні

24 год.

24 год.

Самостійна робота

26 год.

30 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 31%

для заочної форми навчання -

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мета і задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі

 

Мета предмету – сформувати необхідні знання по загальним принципам надійності, її показникам та параметрам, сформувати здатність проводити розрахунки основних показників надійності КСМ за різними методиками, навчити студентів методам контролю елементів та пристроїв КСМ, методам їх оптимальної експлуатації.Завдання навчальної дисципліни є:

1.  отримання студентами теоретичних знань щодо надійності, контролю та діагностики ЕОМ,

2. набуття практичних навиків при експлуатації ЕОМ.

3. Використання матеріалів курсу для виконання комплексної випускної роботи.

 

знати:

 • основні поняття та терміни теорії надійності,
 • надійність апаратного забезпечення систем,
 • надійність програмного забезпечення систем,
 • контроль правильності функціонування систем,
 • діагностика систем,
 • методи тестування ЕОМ,
 • основи експлуатації та ремонту ЕОМ і ПК.

 

 

вміти:

 • використовувати набуті знання на практиці;
 • оцінювати рівень надійності ЕОМ;
 • здійснювати контролювання та діагностування на етапах виробництва та експлуатації;
 • вибирати та обгрунтовувати застосування тих чи інших систем з позиції надійності.

 

 

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Мікропроцесорні системи (МПС) та контролери.

Тема 1. Вступ. Загальні відомості

Тема 2 . Основні поняття про мікропроцесорні системи

Тема 3. Основні поняття про мікропроцесор

Тема 4. Шинна структура зв’язків в МПС

Тема 5. Режими роботи МПС

Тема 6. Архітектура МПС

Тема 7. Типи МПС

Тема 8. Цикли обміну інформацією

Тема 9. Проходження сигналів магістраллю

Тема 10. Функції пристроїв магістралі

Модуль 2. Функціонування процесора.

Тема 11. Адресація операндів

Тема 12. Регістри процесора

Тема 13. Система команд процесора

Тема 14. Швидкодія процесора

Модуль 3. Організація мікроконтролерів

Тема 15. Класифікація та структура мікроконтролерів

Тема 16 . Пам'ять програм і даних мікроконтролера

Тема 17 . Порти вводу/виводу

Тема 18 . Таймери та процесори подій

Тема 19 . Модуль переривань мікроконтролера

Модуль 4. Організація персонального комп’ютера

Тема 20 . Архітектура персонального комп’ютера

Тема 21 . Процесори персональних комп’ютерів

Тема 22 . Пам’ять персонального комп’ютера

Тема 23 . Системні пристрої

Тема 24 . Засоби інтерфейсу користувача

Тема 25 . Зовнішня пам'ять

Тема 26. Системна магістраль

Тамa 27. Інші інтерфейси комп’ютера

Категорія: Файли | Додав: Qмери
Переглядів: 200 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar