Головна » Файли » Файли

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ”Системне програмування”
20.12.2016, 16:16

Наказ Міністерства освіти і науки,

Молоді та спорту України

29 березня 2013 року № 384

Форма № Н – 3.04

 

ВП  НУБіП   України  «Заліщицький аграрний коледж   ім. Є. Храпливого»

 (повне найменування вищого навчального закладу)

Циклова комісія інформатики та комп’ютерних технологій

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

______________ М.В.Сопилюк  «___»_____________ 2013 року

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

”Системне програмування”

 

напрям підготовки  6.05102 “Комп’ютерна інженерія”

спеціальність 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

 

відділення - денне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

                                                       

 

Робоча програма    з дисципліни

 

«системне програмування»

 

для студентів

 

за напрямом підготовки 6.05102 “Комп’ютерна інженерія”

5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

 

 

Розробники: _____________Міщук Т. В.,викладач

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії  інформатики та комп’ютерних технологій

 

 

 

Протокол від.  “____”________________20__ року № ___

 

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)____________________ (Гірчак Ю.Л.)

                                                                                                                                                  (підпис)                           (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__  рік

 

              

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.05102 Комп’ютерна інженерія

Модулів – 4

Спеціальність 5,05010201”Обслуговування комп’ютерних систем і мереж ”

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 162

7-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 90

самостійної роботи студента - 72

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«Молодший спеціаліст»

28 год.

32 год.

Практичні, семінарські

0год.

0год.

Лабораторні

20 год.

10 год.

Самостійна робота

38 год.

34 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 31%

для заочної форми навчання -

 

 

 

 

 

 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета та Завдання: забезпечити набуття студентами систематизованого уявлення про особливості функціонування та розробки  системних  програм , порядок їх використання для тестування та керування апаратними засобами комп’ютера, а також набуття навичок із складання програм  на мовах  програмування  С++

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: характеристики та особливості використання мови  програмування  С++ для створення  системних   програм 

вміти: складати програми мовою С++, а також знати системні можливості мови програмування С++.

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальна характеристика та особливості  мови  програмування  С++. Лінійні програми

Тема 1. Вступ. Стандарт  мови   С++    

Тема 2 . Алфавіт і ключові слова  мови. Структура програми на  мові   С++ . Відмінності синтаксису  мови   С++ від мови Паскаль

Тема 3. Типи даних. Змінні в С++. Присвоєння значень змінним

Тема 4. Виконання простих операцій. Математичні операції мови С++. Уведення даних

Тема 5. Математичні функції в С++. Запис математичних виразів мовою С++

  Модуль 2. Алгоритми з розгалуженням

Тема 6. Оператор розгалуження IF

Тема 7. Логічні операції «І», «АБО», «НЕ». Оператор-перемикач

Тема 8. Обробка декількох умов

Модуль 3. Оператори для організації циклів

Тема 9. Цикли. Цикл із лічильником

Тема 10. Цикл While

Модуль 4. Функції.

Тема 11. Функції у С++. Локальні і глобальні змінні

Тема 12. Виведення українських літер. Прототипи функцій. Випадкові числа

Тема 13. Вказівники. Адреса змінних

Модуль 5. Масиви

Тема 14. Поняття масиву. Опис та ініціалізація масиву

Тема 15. Складання програм із масивами

Тема 16 . Алгоритми сортування

Тема 17 . Вказівники, динамічні змінні й масиви

Тема 18 . Багатовимірні масиви

Модуль 6. Рядкові величини

Тема 19 . Символьні рядки

Тема 20 . Вказівники і символьні рядки

Модуль 7. Файлові операції

Тема 21 . Виведення та читання файлів

Тема 22 . Приклад використання файлових операцій

Категорія: Файли | Додав: Qмери
Переглядів: 52 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar